ระบบ GPS Tracking

ระบบ GPS Tracking

ระบบ GPS Tracking

ระบบติดตามรถ GPS Tracking Server เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาให้รองรับปริมาณรถประมาณ 2,700 คัน ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลทุก ๆ  2 วินาที ยกตัวอย่าง เช่น

รถ 1 คัน ส่งข้อมูล ไปยัง Server 2 วิ / 1 นาที = 30 รายการ

60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง จะเท่ากับ 60 * 30 = 1,800 รายการ

24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน จะเท่ากับ 24 * 60 * 30 = 43,200 รายการ

 

ซึ่งตามกฏหมายของ กรมขนส่งทางบกให้เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือ 6 เดือน

ก็จะเท่ากับ  43,200 * 180 = 7,776,000 รายการ (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพัน รายการ)

หากในระบบมีรถจำนวน 500 คัน ก็จะเท่ากับ 500 คัน * 7,776,000 = 3,888,000,000 (สามพันแปดร้อยแปดสิบแปดล้าน รายการ)

หากในระบบมีรถจำนวน 2700 คัน ก็จะเท่ากับ 2700 คัน * 7,776,000 = 20,995,200,000 (สองหมื่น เก้าร้อย เก้าสิบห้าล้าน รายการ)

 

ตอนนี้เราดำเนินงานไปแล้ว 50% 

Date 26 June 2016
Categories GPS Tracking