ระบบ Smart Farm

ระบบ Smart Farm

ระบบ Smart Farm

ในปัจจุบัน IOT (Internet Of Thing) เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ซึ่งทางทีมงานโปรเจคทูยูได้ทำการพัฒนาระบบ Smart Farm ที่เอาไว้สำหรับรดน้ำต้นไม้ เช่น เมล่อน โดยใช้บอร์ด ESP8266 ในการควบคุมอุปกรณ์ 4 ช่องสัญญาณ ผ่านระบบ Cloud Service โดยสามารถสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ผ่านระบบมือถือ ซึ่งสามาถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ 

Date 26 June 2016
Categories Web Application, Mobile Application, IOT